Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1 Definicje

 1. Klient - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konto Klienta - oznacza konto Klienta założone na Serwerze w grze MINECRAFT dostępnym pod domeną: My-MC.pl.
 3. Nick - oznacza unikalną nazwę identyfikującą Konto Klienta w ramach Serwera.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Usług.
 5. Serwer - oznacza serwery komputerowe prowadzone przez Sprzedawcę, za pośrednictwem których Klienci mogą korzystać z gry MINECRAFT, działające w domenie My-MC.pl.
 6. Sprzedawca - oznacza właścicielkę serwisu mxLega/Kijy_, dostępną pod danymi teleadresowymi podanymi w odpowiednim dziale kontaktowym na Stronie Internetowej.
 7. Strona Internetowa - oznacza strony internetowe prowadzone przez Sprzedawcę, działające w domenie My-MC.pl
 8. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 9. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 10. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Usługi zawartą na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Usługa - oznacza usługę świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwera, do skorzystania z której konieczne jest posiadanie przez Klienta gry MINECRAFT.
 12. Wirtualne monety - punkty stanowiące jednostkę rozliczeniową w grze MINECRAFT dostępnej na Serwerze.
 13. Konto PaySafeCard - konto na stronie www: paysafecard.com
 14. Kod PIN PaySafeCard - ciąg znaków z przypisaną wartością, dostarczany przez Paysafe Group Plc. w ramach serwisu paysafecard.com
 15. Środki PaySafeCard - środki na Koncie PaySafeCard lub przypisane do Kodu PIN PaySafeCard o odpowiedniej wartości.
 16. Płatność PaySafeCard - płatność dokonana za pośrednictwem platformy PaySafeCard.

§2 Usługi

 1. Celem skorzystania z Usług wskazanych w §2 ust. 2, Klient powinien posiadać Konto Klienta, aktywny numer telefonu komórkowego u polskiego operatora z możliwością wysyłki wiadomości SMS o podwyższonej opłacie (Premium SMS) bądź Środki PaySafeCard lub konto bankowe. Do jednorazowego skorzystania z Usługi wymagane jest wysłanie jednej wiadomości SMS bądź dokonanie Płatności PaySafeCard lub dokonanie jednego przelewu, co wiążę się z poniesieniem jednorazowej opłaty, której wysokość wskazana jest każdorazowo w opisach poszczególnych Usług na Stronie Internetowej.
 2. Wszystkie płatności są przekazywane jako darowizna za którą, w podziękowaniu sprzedawca świadczy na rzecz Klientów posiadających Konto Klienta wybrane Usługi z pośród:
  1. Pakiet Ulepszeń: Szary Proszek
  2. Rangi i Pakiety Premium: Vip, Elita, Mistrz, Legenda
  3. My-Coins
 3. Usługa Pakiet Ulepszeń polega na zasileniu przez Sprzedawcę Konta Klienta identyfikowanego Nickiem wybraną przez Klienta ilością "Szarego proszku", przy pomocy którego Klient może dokonywać ulepszeń przedmiotów dla naszego autorskiego plugina SPE w trakcie gry na serwerze.
 4. Usługa Rangi polega na nadaniu przez Sprzedawcę Konta Klienta identyfikowanego Nickiem wybraną przez Klienta Rangą z którą wiążą się przywileje i dodatki opisane każdorazowo w opisach poszczególnych Rang
 5. Usługa My-Coins polega na zasileniu portfela Klienta identyfikowanego Nickiem wybraną przez Klienta ilością. Waluta umożliwia zakup przedmiotów na serwerze jak i kupno wszystkich usług w sklepie na stronie.
 6. Realizacja wybranej przez Klienta Usługi wskazanej w §2 ust. 2 odbywa się niezwłocznie po przesłaniu przez Klienta wiadomości SMS aktywującej wybraną Usługę.
 7. Warunki świadczenia Usług wskazanych w §2 ust. 2 określone są w regulaminie świadczenia tych usług przez Sprzedawcę, z którym Klient każdorazowo zapoznaje się i akceptuje jego postanowienia zakładając Konto Klienta.
 8. Klient jest odpowiedzialny za poprawność treści które przesyła w wiadomościach SMS celem skorzystania z Usług.

§3 Płatność i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej stanowią ofertę Sprzedawcy zawarcia Umowy sprzedaży Usługi.
 2. Klient może przyjąć ofertę przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny wysyłając wiadomość SMS o określonej treści na wskazany przez Sprzedawcę numer telefonu lub dokonując Płatności PaySafeCard bądź dokonując przelewu za pośrednictwem operatora płatności HOTPAY. Przy każdej Usłudze prezentowanej na Stronie Internetowej zamieszczone są numery telefonu, pod który Klient wysyła wiadomość SMS w celu zakupu kodu SMS pozwalającego na aktywacje Usługi oraz określona jest treść tej wiadomości.
 3. Usługi SMS obsługuje HotPay - właściciel serwisu https://hotpay.pl dla Partnera, firma ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów (NIP: 5512627897, REGON: 366165170, KRS: 0000655383). Po przyjęciu oferty przez Klienta operator wysyła do Klienta zwrotną wiadomość SMS z kodem zwrotnym, który pozwala na aktywację wybranej Usługi.
 4. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danej Usłudze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.
 5. Zamówione Usługi aktywowane są przez Sprzedawcę niezwłocznie na Koncie Klienta po przyjęciu przez Klienta oferty Sprzedawcy.

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta będącego Konsumentem.

§5 Reklamacje

 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z realizacją Umowy sprzedaży. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Nick, dokładną datę zdarzenia oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. W przypadku płatności SMS premium reklamacje techniczne związane z wysyłką SMS Premium, działaniem Kodu Dostępu i innymi aspektami telekomunikacyjnymi oraz technicznymi należy składać do HotPay pod adres https://hotpay.pl/reklamacja/ lub na [email protected] zawierając tam następujące informacje:
  1. Numer telefonu, z którego został wysłany SMS
  2. Numer Premium, pod który został wysłany SMS;
  3. Dokładna treść SMS, która została wysłana;
  4. Treść otrzymana w SMS Zwrotnym;
  5. Link do strony lub aplikacji, gdzie dokonywana była płatność SMS Premium (możliwie jak najbardziej dokładny);
  6. Przedmiot reklamacji, możliwie dokładny opis umożliwiający rozpatrzenie reklamacji.
 3. Reklamacje nie zawierające informacji wymienionych w §5 ust. 2, nie będą możliwe do rozpatrzenia.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę w ramach zawieranej Umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.
 4. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Serwer nie jest powiązany z firmą Mojang AB.
 8. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15-04-2024 r.

Regulamin świadczenia usług

§1 Definicje

 1. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Właściciel/Owner - oznacza właścicielkę serwisu mxLega/Kijy_, dostępną pod danymi teleadresowymi podanymi w odpowiednim dziale kontaktowym na Stronie Internetowej.
 3. Konto Klienta - oznacza konto Użytkownika założone na Serwerze w grze MINECRAFT dostępnym pod domeną: My-MC.pl.
 4. Nick - oznacza unikalną nazwę identyfikującą Konto Klienta w ramach Serwera.
 5. Serwer My-MC.pl - serwer w grze MINECRAFT działający pod domeną My-MC.pl.
 6. Strona Internetowa - oznacza strony internetowe prowadzone przez Właściciela, działające w domenie My-MC.pl

§2 Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik posiadając Konto Klienta na Serwerze My-MC.pl akceptuje warunki ogólnie przyjętej netykiety poprawnego zachowania w internecie. Jakiekolwiek próby oszukiwania systemu Serwera My-MC.pl na jego niekorzyść, używanie wspomagaczy, obrażanie innych oraz reklamowanie innych serwisów oraz serwerów gier może skończyć się natychmiastową blokadą konta użytkownika - tzw. banem.
 2. Szczegółowy opis regulaminu Serwera My-MC.pl:

Discord

 1. https://discord.com/invite/dzHyaZGerE
 2. Nieprzestrzeganie poniższego regulaminu wiąże się z otrzymaniem kary.
 3. Każdy użytkownik przebywający na serwerze discord jest traktowany według tych samych zasad.
 4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 5. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.
 6. Każdy użytkownik ma prawo do zgłoszenia swoich skarg, uwag i zażaleń.
 7. Każdy Użytkownik odpowiada za swoje konto osobiście.
 8. Administracja Discord My-Mc.pl nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty w wyniku zdarzeń losowych, siły wyższej bądź innych sytuacji, których efekty nie powstały w wyniku działań Administracji Discord.
 9. Korzystanie z serwera Discord jest całkowicie bezpłatne.
   

Chat serwera

 1. Nakaz zapoznania się z wykazem FAQ zawartym na stronie My-MC.pl przed zadaniem pytania.
 2. Zakaz pisania wulgaryzmów.
 3. Zakaz używania słów ogólnie uznanych za niestosowne i/lub nieprzyzwoite
 4. Zakaz spamowania i/lub wysyłania linków do stron i zapraszania na serwery nienależące do My-MC.pl.
 5. Zakaz pisania kilka razy z rzędu czy też popularnego floodowania.
 6. Zakaz ciągłego pisania wiadomości wielkimi literami (wciśnięty caps lock).
 7. Zakaz nadużywania interpunkcji.
 8. Zakaz prowokowania kłótni i/lub trollowania w tym celowe wprowadzanie innych w błąd.
 9. Nakaz zachowania zasady poprawnej ortografii na chacie publicznym
 10. Zakaz obrażania i/lub poniżania innych graczy oraz administracji My-MC.pl

Gra serwera

 1. Grając na serwerze My-MC.pl lub mc.My-MC.pl automatycznie akceptujesz regulamin publikowany na stronie www.My-MC.pl/Regulamin
 2. Zakaz zakładania i grania więcej niż na jednym koncie na serwerze My-MC.pl lub mc.My-MC.pl przez tę samą osobę (multikonto).
 3. Wszelkie próby oszustw wobec graczy czy administracji serwera są zabronione i będą surowo karane.
 4. W przypadku nieobecności na serwerze dłuższej niż 60 dni administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich działek gracza oraz wyrejestrowanie go z serwera.
 5. Zakaz stosowania wszelkich wspomagaczy, tzn. cheatów które rażąco ułatwiają grę na serwerze. Dotyczy to też specyficznych klientów/launcherów.
 6. Zakaz stosowania metod przeciwdziałającym blokadzie anty-afk.
 7. Zakaz posiadania wulgarnego lub niestosownego nicku.
 8. Zakaz Griefingu: Każda forma griefingu, czyli niszczenia, budowania lub manipulowania strukturami innych graczy bez ich zgody, jest surowo zabroniona. To obejmuje, ale nie ogranicza się do, niszczenia budowli, stawiania niechcianych struktur (takich jak wielkie piramidy z cobblestone czy inne podejrzane budowle stawiane metodą lava+woda) oraz celowego zasypywania terenów.
 9. Zakaz Obciążania Serwera: Wszelkie działania mające na celu obciążenie serwera, takie jak tworzenie skomplikowanych mechanizmów redstone, są surowo zabronione. Gracze, którzy celowo obciążają serwer, mogą zostać permanentnie zbanowani.
 10. Zakaz Budowania Nieodpowiednich Struktur: Budowanie nieodpowiednich lub obraźliwych struktur jest surowo zabronione. To obejmuje, ale nie ogranicza się do, budowania struktur o charakterze obscenicznym lub obraźliwym.
 11. Zakaz Wykorzystywania Błędów: Wykorzystywanie błędów gry (tzw. bugów) także w celu griefingu, obciążania serwera lub uzyskania nieuczciwej przewagi (np. kopiowanie itemów) jest surowo zabronione.
 12. Zakaz ciągłego zabijania gracza/y (+bez możliwości się jego ruszenia). Takie zachowanie będzie brane za utrudnianie gry i znęcanie się nad graczem. Niedostosowanie się do punktu grozi banicją na czas nieokreślony.
 13. Na swojej działce jesteś chroniony, lecz nie poza nią. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za stracone itemy lub śmierć postaci w wyniku losowy lub celowych zachowań innych graczy.
 14. Zakaz wyszukiwania i/lub wykorzystania błędów w grze oraz serwerze.
 15. *Administracja serwera nie ma obowiązku oddawania itemów straconych przez gracza w wyniku jego działań na serwerze. Dotyczy to także sytuacji, w których gracz ginie w okolicznościach niezależnych od niego jak teleportowanie się poza świat, śmierć w lawie itp
 16. Graczom z rangą zakupioną na serwerze zakazuje się sprzedawania/oddawania/kupowania itemów (również  tych z /kit) które nie są dostępne dla graczy bez płatnych rang. Zakaz dotyczy także naprawiania itemów graczom NIE POSIADAJĄCYM danej rangi.

Ogólne

 1. Wszelkie zawarte w regulaminie informacje i postanowienia mogą ulec zmianie bez konieczności informowania o nich graczy.
 2. Nieznajomość regulaminu, częściowe lub pełnie jego niezrozumienie nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.
 3. Jeżeli nie wyrażasz zgodny na przestrzeganie zasad opisanych wyżej wymienionym regulaminie skasuj swoje konto lub poprosić o zablokowanie go przez administrację serwera.

§3 Zasady użytkowania

 1. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez klienta w trakcie użytkowania serwisu.
 2. W przypadku zostania zbanowanym na Serwerze My-MC.pl za nie przestrzeganie netykiety lub naruszenie zasad gry na serwerze także tych określonych w regulaminie pod adresem My-MC.pl/Regulamin, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu. 

Autor: Admin
Ostatnia data modyfikacji: 2024-06-01 07:02:31